Informații contact

 • Șef – Mihaela Ichim

 • Componenta – Copil

 • Adresa – Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, 11

 • Telefon – 0233.229.217, interior: 150, 144, 123

 • Telefon mobil – 0727.227.196

 • Fax – 0233.237.438

 • Fax – 0233.231.555

 • Program de lucru – Luni – Joi – 08.00 – 16.30, Vineri – 08.00 – 14.00

Procedura operationala privind activitatea AMP

Asigurarea protecției copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecție specială ce impune creșterea, îngrijirea și educarea copilului de către un asistent maternal profesionist, în vederea favorizării creşterii şi dezvoltării lor, pregătirea integrării/reintegrării în familia biologică/adoptivă, prin acordarea de consiliere, sprijin, atât familiei cât şi asistentului maternal.

Etapele pentru obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist:

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 1. au capacitate deplină de exerciţiu;
 2. prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 3. au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igiena, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare;
 4. au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

   Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 1. persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 2. părintele decazut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 3. persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

   Depunerea cererii pentru evaluarea persoanei care solicită să devină asistent maternal profesionist

   Unde se depune:

-la sediul DGASPC Neamţ, Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr. 11,

– luni-joi orele 8,00-16,00;

-vineri orele 8,00-13,30.

-telefon 0233/229217 int. 141, 142. Fax 0233/237438.

   Cine depune cererea:

– persoana care solicită să devină asistent maternal profesionist.

   Documente anexate la cererea de evaluare:

 1.  copii legalizate după actele de stare civilă şi actele de studii ale solicitantului;
 2.  o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
 3.  certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate la lit. b);
 4.  certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte;
 5.  un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii;
 6.  declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile: nu este decăzut din drepturile părinteşti şi nu are copii declaraţi judecătoreşte abandonaţi.

   Evaluarea cererii

Cererea va fi evaluată de către specialiştii din cadrul serviciului, în termen de 90 de zile de la data înregistrării.

Pe perioada evaluării solicitantului, DGASPC Neamţ organizează cursuri de formare profesională ca asistent maternal profesionist. Cursurile de formare profesională au o durată de minimum 60 de ore.

După efectuarea evaluarii, specialiştii serviciului, prezintă dosarul Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ cu propunerea de eliberare a atestatului sau cu propunerea de respingere a cererii solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist.

Atestatul are o valabilitate de 3 ani.