Informații contact

 • Șef – Mancaș Mariana

 • Componenta – Adulți

 • Adresa – Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, 11

 • Telefon – 0233.213.105 interior 133

 • Telefon mobil – 0733.012.137

 • Program de lucru – Luni – Joi – 08.00 – 16.30, Vineri – 08.00 – 14.00

Atribuții

 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei în condiţiile legii și înregistrează informațiile în registrul electronic al instituției;
 • întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
 • recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad și tip de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
 • avizează planul individual de servicii întocmit la nevoie de managerul de caz;
 • evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru admiterea într-un centru de protecţie specială pentru persoane cu handicap şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în vederea stabilirii unei măsuri de protecţie;

Etape pentru obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap

   Beneficiari:

 • persoane cu diverse afecţiuni care solicită evaluare în vederea încadrării în grad de handicap conform criteriilor medico-psihosociale;
 • persoane care se prezintă pentru reevaluarea la termen a unui certificat cu termen de revizuire.

Precizare: persoanele care au un certificat cu termen de valabilitate 6 / 12 luni au obligaţia de a depune dosarul pentru revizuire cu 30 zile înainte de expirarea certificatului;

 • persoane care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil şi care solicită reevaluarea acestuia urmare a modificărilor apărute în starea de sănătate.

Precizare: solicitanţii vor depune o declarţie personală sau prin reprezentantul legal, prin care îşi asumă responsabilitatea reevaluării în baza documentelor de dată prezentă şi criteriilor actuale;

 • Persoanele adulte cu handicap pentru care se solicită evaluarea de către DGASPC sau de către Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Precizare: Convocarea se va face cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru reevaluare, urmând ca persoana cu handicap să se prezinte la data şi locul menţionate în convocare, cu documentele solicitate. În cazul în care persoana nu se prezintă la a doua convocare a SECPAH, directorul DGASPC dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale.

Parteneri:

   Fundaţia Motivation România, Filiala Neamţ – în baza acordului de parteneriat încheiat cu instituţia noastră asigură suport pentru realizarea activităţii de evaluare la domiciliu prin:

 • Asigurarea deplasării echipei mixte de evaluare la domiciliul beneficiarilor;
 • Evaluare neuro-motorie şi recomandarea de mijloace asistive acolo unde este cazul;
 • Consiliere şi îndrumare pentru accesibilizarea spaţiului personal, respectiv obţinerea unor drepturi şi facilităţi.

Date de contact: Fundaţia Motivation România, Comuna Dumbrava Roşie, Str. Fluieraşului nr. 22

Reprezentant local: Daniel Humă Tel: 0744/483422; 0756/158401; 0233/21240

Glosar termeni:

 • evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap – proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a acestora. Procesul presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei şi intervenţiei. Evaluarea este subordonată principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit căruia orice decizie sau măsură este luată numai în interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordările întemeiate pe milă şi pe percepţia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate.
 • program individual de reabilitare şi integrare socială – documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în care sunt precizate activităţile şi serviciile de care adultul cu handicap are nevoie în procesul de integrare socială.
 • accesibilitate – ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate;
 • adaptare – procesul de transformare a mediului fizic şi informaţional, a produselor sau sistemelor, pentru a le face disponibile şi persoanelor cu handicap;
 • adaptare rezonabilă la locul de muncă – totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achiziţionarea de echipament, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea;
 • angajare asistată – opţiunea de angajare care facilitează munca în locuri de muncă obişnuite de pe piaţa competitivă a muncii şi care presupune oferirea de sprijin în căutarea locului de muncă şi la locul de muncă, transport, tehnologii ajutătoare, instruire, specializare;
 • asistent personal al persoanei cu handicap grav – persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
 • atelier protejat – spaţiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde acestea desfăşoară activităţi de formare, dezvoltare şi perfecţionare a abilităţilor; poate funcţiona în locaţii din comunitate, în centre de zi, în centre rezidenţiale şi în unităţi de învăţământ speciale;
 • cerinţe educative speciale – necesităţile educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe sau tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o asistenţă complexă de tip medical, social etc.;
 • comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – organul de specialitate fără personalitate juridică în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale cărei atribuţii principale sunt stabilite prin prezenta lege;
 • dizabilitate – termenul generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare, definite conform Clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, adoptată şi aprobată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi care relevă aspectul negativ al interacţiunii individ-context;
 • egalizarea şanselor – procesul prin care diferitele structuri sociale şi de mediu, infrastructura, serviciile, activităţile informative sau documentare devin disponibile şi persoanelor cu handicap;
 • incluziune socială – setul de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;
 • integrare socială – procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social, prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional al părţilor;
 • însoţitor – persoana care acompaniază persoana cu handicap şi care beneficiază de drepturi în condiţiile prevăzute de lege;
 • loc de muncă protejat – spaţiul aferent activităţii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor acesteia, care include cel puţin locul de muncă, echipamentul, toaleta şi căile de acces;
 • reprezentant legal – părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile faţă de persoana cu handicap;
 • şanse egale – rezultatul procesului de egalizare a şanselor, prin care diferitele structuri ale societăţii şi mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap;
 • tehnologie asistivă şi de acces – tehnologia care asigură accesul cu şanse egale al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;