Informații contact

 • Șef – Luca Elena Daniela

 • Componenta – Copil

 • Adresa – Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, 11

 • Email – dgaspc_neamt@yahoo.com
  Email – sec.copii.neamt@gmail.com
 • Telefon – 0233.229217, interior: 127, 111, 137, 145

 • Telefon – 0233.234930

 • Telefon mobil – 0734.992.218

 • Fax – 0233.231.555

 • Fax – 0233.237.438

 • Program de lucru – Luni – Joi – 08.00 – 16.30, Vineri – 08.00 – 14.00

Resurse umane – specialiştii din cadrul SEC:

–          1 şef serviciu;

–          1 medic specialist;

–          4 psihologi;

–          3 asistenţi sociali.

        Serviciul de Evaluare Complexă realizează evaluarea complexă a minorilor cu dizabilităţi în vederea formulării sau confirmării diagnozei complexe în vederea argumentării pertinente în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului, a propunerilor referitoare la încadrarea într-un grad de handicap.

Serviciul de Evaluare Complexă funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Protecţia Copilului.

        Serviciul Evaluare Complexă din cadrul Direcției exercită următoarele atribuții:

a)      identifică copiii cu dizabilități care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare și reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinților sau a reprezentanților legali, a referirilor din partea serviciului public de asistență socială și a specialiștilor care vin în contact cu copiii cu dizabilități, precum și a sesizărilor din oficiu;

b)      verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum și îndeplinirea condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii;

c)      contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă;

d)     contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilități din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare și reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecție pentru copiii cu dizabilități din sistemul de protecție specială; în situația în care părintele sau reprezentantul legal nu dorește încadrare în grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare și reabilitare, planul de abilitare- reabilitare este aprobat de Directorul General/Executiv al Direcției;

e)      informează părinții sau reprezentantul legal cu privire la obligația respectării și implementării planului de abilitare- reabilitare a copilului cu dizabilități;

f)       coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-reabilitare;

g)      comunică în scris, prin corespondență electronică sau telefonic, părinților sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;

h)      reevaluează condițiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condițiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap;

i)        eliberează o adeverință prin care se specifică gradul deficienței/afectării funcționale a copiilor pentru care se propune măsură de plasament într-un serviciu de tip rezidențial specializat, pentru situația prevăzută de art. 64  (2)din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea medicului din cadrul serviciului;

j)        colaborează cu Serviciul de Evaluare și de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrelor Județene de Resurse și Asistență Psihopedagogică, în vederea respectării interesului superior al copilului;

k)      colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Direcției în vederea asigurării continuității serviciilor de abilitare și reabilitare și a tranziției copiilor cu dizabilități la viața de adult;

Documente necesare pentru evaluarea minorului:       

În conformitate cu Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016, pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantul legal depun la sediul DGASPC următoarele documente lizibile la data stabilită pentru evaluarea minorului:

a)      Cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap;

b)      Copie a certificatului de naștere a copilului sau a actului de identitate;

c)      Copii ale actelor de identitate a părinților/reprezentantului legal;

d)     Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului (Hotărâre a Instanței sau Hotărâre a Comisiei pentru Protecția Copilului; procură etc);

e)      Ancheta socială și Factorii de mediuîn anexă (de la SPAS/Primăria de domiciliu; termenul de valabilitate al anchetei sociale nu poate fi mai mic de 3 luni şi nici mai mare de 6 luni);

f)       Fișa medicală sintetică (se eliberează gratuitde către medicul de familieîn urma bilanţului anual de sănătate şi respectiv de către medicul curant; termenul de valabilitate al fişei medicale sintetice este de 1 an);

g)      Certificatul medical tip A5(eliberat de medicul de specialitate pentru copii, în funcţie de problema copilului, gratuitpentru copii cu dizabilităţi; acesta cuprinde: diagnosticul complet – boala principală, boli asociate şi alte boli, codul de boală prevăzut de CIM-10; termenul de valabilitate al certificatului medical tip A5 este stabilit, precizat pe certificatul medical, de medicul care îl emite şi nu poate fi mai mic de 3 luni şi nici mai mare de 4 ani)

h)      Documentele medicale adiționale certificatului medical tip A5 recente,pe diverse categorii de afectări, în care să fie precizate: forma clinică a bolii, stadiu, complicații, recomandări medicale. Acestea pot fi: scrisori medicale şi/sau documente medicale elaborate având la bază criteriile medicale de încadrare în grad de handicap, bilete de externare, rezultate investigații etc.

i)        Fișa de evaluare psihologică(realizată de psiholog cu drept de liberă practică, atestat în psihologie clinicădin sectorul public sau privat; termenul de valabilitate al fişei psihologice nu poate fi mai mare de 3 luni). Menţionăm că:

–           evaluarea psihologică este obligatorie la prima încadrare în grad de handicap pentru toate afectiunile;

–          în cazul copiilor cu dizabilități mintale, psihice și asociate, precum și în cazul copiilor cu HIV/SIDA și boală canceroasă, evaluarea psihologică este obligatorie      la fiecare reîncadrare în grad de handicap;

–          în cazul copiilor cu dizabilități fizice, somatice, senzoriale și boli rare fără tulburări psihice, evaluarea psihologică nu este obligatorie la reîncadrarea în grad de handicap și, dacă se consideră necesară, se realizează numai la recomandarea medicului de familie sau a celui de specialitate.

j)        Fișa psihopedagogică (completată de către cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unităţile de învăţământ);

k)        Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);

l)    Copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare şi a planului de servicii individualizat  (după caz).