Informații contact

 • Șef – DORINA SUCIOAIA
 • Componenta – Copil

 • Adresa – Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, 11

 • Email – plasamentfamilial.dgaspcneamt@yahoo.com

 • Telefon mobil – 0727.227.192

 • Fax – 0233.237.438

 • Program de lucru – Luni – Joi – 08.00 – 16.30, Vineri – 08.00 – 14.00

Atribuții

 • Evaluarea persoanelor/familiilor care solicită instituirea măsurii plasamentului familial;
 • Instrumentarea dosarelor cu propunere de instituire a măsurii de protecție specială – plasament familial;
 • Asigurarea managementului de caz pentru copiii aflați în plasament familial;
 • Monitorizarea evoluției dezvoltării fizice, psihice, morale și sociale a copiilor aflați în plasament familial;
 • Reevaluarea măsurilor de protecție;
 • Consilierea copilului, părinților, membrilor familiei lărgite, persoanelor/familiilor de plasament.

Categorii de beneficiari:

 • Copii aflaţi în dicultate şi familiile acestora.
 • Persoane/familii care solicită plasamentul/tutela unui copil conform Legii nr.272/2004.
 • Familiile substitut care au în plasament un copil lipsit temporar sau definitiv de ocrotire părintească.

Etapele soluţionării cazului:

     1. Depunere dosar şi completare cerere solicitant

Cererea şi dosarul se înregistrează şi se depune la secretariatul D.G.A.S.P.C. Neamţ, apoi se repartizează de către directorul general directorului general adjunct iar acesta le repartizează şefului de serviciu care la rândul lui le direcţionează către responsabilul de caz/managerul de caz din cadrul serviciului pe care îl coordonează, care este repartizat pe localitatea de domiciliu a copilului.

Referirea cazului se face de către reprezentantul primăriei/ reprezentantul unei instituţii de stat sau private / direct de către familia copilului.

   Acte necesare:

a) Pentru copil:

 • Referat medical copil;
 • Caracterizare şcolară copil (dacă acesta frecventează o instituţie de învăţământ);
 • Opinia minorului cu vârsta de peste 10 ani cu privire la instituirea măsurii de protecţie;
 • Fotocopie după certicatul de naştere/cartea de identitate a copilului.

b) Pentru părinţi:

 • Ancheta psihosocială efectuată la domiciliul părinţilor copilului în cauză;
 • Cererea părinţilor care solicită o măsură de protecţie pentru copil sau acordul acestora pentru instituirea măsurii de protecţie;
 • Adeverinţe medicale, adeverinţe de venituri şi de stare materială părinţi;
 • Fotocopii dupa actele de stare civilă părinţi;
 • Planul de servicii.

c) Pentru solicitant(i):

 • Cerere prin care se solicită instituirea măsurii de protecţie;
 • Ancheta psihosocială efectuată la domiciliul solicitanţilor;
 • Fotocopii după actele de stare civilă şi ale persoanelor care locuiesc la acelaşi domiciliu;
 • Adeverinţe medicale şi ale persoanelor care locuiesc la acelaşi domiciliu;
 • Adeverinţe de venituri şi de stare materială;
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu sunt înscrişi în cazierul judiciar;
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu au fost decazuţi din drepturile părinteşti;

Cazier judiciar ( în situaţia în care se solicită instituirea tutelei )

d) Pentru familia lărgită:

 • Copii după actele de stare civilă;
 • Acordul/dezacordul rudelor până la gradul IV inclusiv (care pot fi identificate) privind instituirea unei măsuri de protecţie pentru copil.
 1. Verificarea dosarului şi analizarea situaţiei socio- familiale a cazului pentru care primăria de domiciliu a clientului propune luarea unei măsuri de protecţie specială.
 2. Managerul de caz solicită autorităţilor locale şi altor instituţii, documente care să vină în completarea dosarelor referitoare la instituirea măsurilor de protecţie specială.

Se evaluează persoana/familia care poate primi în plasament copilul, din punct de vedere al condiţiilor materiale şi ale garanţiilor morale, pe care acestea trebuie să le îndeplinească, întocmindu-se un raport în acest sens.

 1. Monitorizare

Asistentul social responsabil de caz se deplasează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la domiciliul familiei substitut/familiei lărgite unde este copilul plasat, în vederea urmăririi evoluţiei dezvoltării fizice, mentale, morale şi sociale a copilului şi a modului în care este îngrijit acesta

În situaţia în care responsabilul/managerul de caz constată un abuz asupra copilului aflat în plasament familial sau o neglijenţă care poate pune în pericol dezvoltarea acestuia, se întocmeşte un raport de referire a cazului Compartimentului intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, delincvenţă, migraţie din cadrul direcţiei, raport avizat de către directorul general adjunct şi se lucrează în echipă cu specialiştii acestui serviciu pentru soluţionarea cazului.

 • Deplasarea în străinătate a copiilor aflați în plasament familial

– dacă măsura de protecție este instituită de către Comisia pentru Protecția Copilului, reprezentanții legali ai copilului sunt părinții, iar aceștia trebuie să-și dea acordul pentru ca fiul/fiica lor să părăsească țara împreună cu persoana la care se află în plasament. Se ia legătura cu părinții copilului, iar aceștia sunt consiliați şi îndrumați să facă un înscris autentificat la un notar public precum că: sunt de acord să se facă pașaport pentru copil; sunt de acord ca acesta să părăsească țara însoţit de persoana respectivă.

– dacă măsura de protecție este instituită de instanța judecătorescă, drepturile și obligațiile părintești se vor exercita/îndeplini de către Președintele Consiliului Județean Neamț. Persoana care are copilul în plasament solicită în scris Președintelui Consiliului Județean acordul pentru deplasarea în străinătate împreună cu copilul din plasament. Consiliul Judeţean solicită instituţiei noastre punctul de vedere cu privire la oportunitatea deplasării copilului în afara graniţelor ţării, iar ulterior, Președintele Consiliului Județean emite o dispoziție prin care își exprimă acordul/dezacordul cu privire la ieșirea din țară a copilului însoțit de persoana/familia la care se află în plasament.

În ambele situații persoanele/familiile au obligațiile prevăzute de Legea nr.248/2005, Legea nr.272/2004, Ordin nr.35/2003, HG nr.679/2003.

Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa Serviciului Asistenţă şi Management de Caz pentru Copilul aflat în Plasament Familial din structura D.G.A.S.P.C. Neamţ.