Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale
Grup vulnerabil: Copii

Apelul de proiecte POR 2019/8/8.1/8.3/C/2
Beneficiar: Parteneriatul dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și UAT Municipiul Roman
Titlul proiectului: „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate“ Cod SMIS 2014+: 130147

Context

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în calitate de furnizor de servicii sociale de drept public, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Roman, în calitate de autoritate locală cu responsabilități în domeniul asistenței sociale, implementează proiectul „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare si Egalitate“ Cod SMIS 2014+: 130147.

Obiective proiect
– Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilități din județul Neamț în vederea asigurarii unui mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial si în vederea prevenirii instituționalizării. Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active, inovatoare social, nediscriminatorie și la creșterea responsabilității în rândul populației comunității cu impact asupra atitudinii acestora în raport cu orice act care poate conduce la stigmatizarea și excluziunea copiilor cu dizabilități, asupra vitezei de reacție a membrilor comunității și de răspuns a instituțiilor responsabile la problematica dizabilității.

Obiectivele specifice ale proiectului
Asigurarea unui mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial pentru 36 de copii cu dizabilități ce provin din Centrul de protecție a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii “Romanița” Roman prin construirea și dotarea a 3 case de tip familial în municipiul Roman.
Asigurarea de servicii de abilitare/reabilitare prin înființarea și dotarea unui Centru de zi de recuperare în municipiul Roman pentru copiii cu dizabilități proveniți din cele 3 case de tip familial ce vor fi construite dar și pentru copiii cu dizabilități din comunitate.

Rezultate așteptate

– 3 case de tip familial construite și dotate
– 1 centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități înființat și dotat

Context
Din Raportul descriptiv al studiului de diagnoză complexă a situației centrelor de plasament clasice și a nevoilor beneficiarilor acestora realizat de către reprezentanții Băncii Mondiale și ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție a rezultat lista cu prioritățile de închidere a centrelor de plasament clasice la nivel național.

În lista finală cu DGASPC-urile eligibile în cadrul Apelului de proiecte finanțate prin POR 2017/8/8.1/8.3/C grup vulnerabil copii, DGASPC Neamț are un centru clasic mixt de copii cu dizabilități, respectiv Centrul de protecție pentru copilul cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii “Romanița” Roman. Acesta avea la data de 07 februarie 2019 120 de copii cu dizabilități cu măsură de protecție specială în centru rezidențial, dintre care 32 de copii cu dizabilități beneficiau de găzduire și îngrijire în centru și 88 de copii/tineri cu dizabilități beneficiau de găzduire și asistență în internatele școlare aferente centrelor școlare pentru educație incluzivă din județul Neamț.
Continuarea procesului de dezinstituționalizare este una dintre prioritățile DGASPC Neamț stabilite în Planul operațional pentru implementarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018 – 2022, iar acest lucru nu se poate realiza decât printr-un efort comun al autorităților de la nivel județean și local.

Grup țintă
Beneficiari direcți:
– 36 de copii cu dizabilități (dintre care 22 de copii cu dizabilități de etnie rromă) din Centrul de protecție a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii „Romanița“ Roman ce vor beneficia de servicii de îngrijire și cazare cât mai apropiate de mediul familial în cele 3 case de tip familial;
– 36 de copii cu dizabilități (dintre care 22 de copii cu dizabilități de etnie rromă) din cele 3 case de tip familial ce vor beneficia de servicii de abilitare și reabilitare în cadrul Centrului de zi de recuperare înființat;
– 64 de copii cu dizabilități din comunitate ce vor beneficia de servicii de abilitare și reabilitare în cadrul Centrului de zi de recuperare nou înființat.

Beneficiari indirecți:

– Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț – ca principal furnizor de servicii sociale de la nivelul județului Neamț, ce va beneficia pe termen mediu și lung de o infrastructură modernă și perfect adaptată pentru acordarea de servicii de calitate pentru copiii cu dizabilități din județul Neamț;
– Familiile copiilor cu dizabilități – creșterea calității vieții persoanelor active din familiile beneficiarilor prin creșterea capacității de viață independentă și autonomă a copiilor cu dizabilități prin furnizarea serviciilor de abilitare și reabilitare în Centrul de zi de recuperare nou înființat;
– Comunitatea locală – ce va beneficia de investiția ce va fi reabilitată, dotată și echipată la standarde de calitate înalte, structură care vine în întâmpinarea problemelor comunității locale legate de facilitarea accesului la serviciile sociale de abilitare și reabilitare a copiilor cu dizabilități din județul Neamț.

Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului
Perioada de implementare a Proiectului este de 28 luni, respectiv între data 15.09.2020 și data 31.12.2022

Valoarea Contractului

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.303.684,59 lei din care valoare totală eligibilă – 4.651.916,22 din care AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 4.558.877,89 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă. Diferența de 2% este cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi https://www.fonduri-ue.ro/ precum și https://www.fonduri-ue.ro/por-2014 al Programului Operaţional Regional 2014-2020, http://www.inforegio.ro/ro/ și pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro/

Rezumat proiect POR – CARE