„Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități”Cod SMIS 2014+:130376

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritară : Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Cod apel: POCU/476/4/18/Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate
Contract nr.: POCU/476/4/18/130376
Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț
Titlul proiectului: „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități”Cod SMIS 2014+:130376

Context

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități”Cod SMIS 2014+:130376.
Proiectul va fi implementat în regiunea Nord-Est, în județul Neamț, cu accent pe municipiul Roman. Proiectul vizează îmbunătățirea calității vieții și creșterea incluziunii sociale a 102 de copii cu dizabilități si asigură o intervenție tip A+C, combinând dezinstituționalizarea prin închiderea centrelor de plasament (complementar cu POR) cu dezvoltarea de servicii de prevenire a separării copilului de familie. Grupul țintă (GT) este format din copii cu dizabilități, 60 dintre aceștia (GT1) sunt instituționalizați în Centrul de protecție a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de servicii „Romanița” din Roman, iar 42 (GT2) se află în situații de risc de separare de familie. Cei mai mulți copii din grupul țintă provin din mediul rural, iar o parte dintre aceștia sunt de etnie rromă, confruntându-se cu un risc considerabil de excluziune socială. Centrul se afla pe lista centrelor de plasament eligibile pentru a se închide, conform Planului de prioritizare a închiderii centrelor de plasament clasice.

Centrul va fi închis prin implementarea a 2 proiecte POR, prin care se va dezvolta infrastructura pentru 5 case de tip familial și 1 centru de zi.
În județul Neamț serviciile de prevenire a separării copilului de familie, dar si cele de îngrijire/recuperare destinate copiilor cu dizabilități sunt în prezent insuficient dezvoltate.

Obiectivele generale ale proiectului

  • Dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunității care să contribuie la reducerea numărului de copii cu dizabilități instituționalizați din județul Neamț. Prin obiectivele și activitățile propuse, proiectul va produce o schimbare semnificativă și de durată a calității vieții copiilor instituționalizați și a celor expuși riscului de separare de familie.
  • Proiectul va contribui în primul rând la dezinstituționalizarea a 60 de copii cu dizabilități ce beneficiază la momentul actual de măsuri de protecție la Centrul de protecție a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Romanița Roman. Aceștia vor face tranziția către 5 case de tip familial (12 copii/casă) construite, amenajate și dotate prin 2 proiecte POR complementare ce au fost depuse pe apelurile deschise până pe 01.07.2019.
  • În al doilea rând, prin proiect se vor dezvolta serviciile pentru un centru de zi de recuperare care să deservească 36 dintre cei 60 de copii cu dizabilități anterior instituționalizați precum și 42 de copii cu dizabilități din comunitate expuși riscului de separare de familie.
  • În cadrul proiectului vor fi dezvoltate și servicii noi, inovatoare. Astfel, complementară centrului de recuperare de zi va fi echipa mobilă de servicii sociale (formată din asistent social, psiholog și kinetoterapeut), care va furniza servicii sociale și de recuperare copiilor cu dizabilități din comunitate, inclusiv acelora care nu se pot deplasa la centrul de zi.

Crearea si operaționalizarea acestei echipe mobile este cu atât mai importantă cu cât o parte dintre copiii cu dizabilități din comunitate vizați prin prezentul proiect sunt netransportabili sau necesită transport specializat din cauza gradului de handicap/dizabilității sau provin din comunități rurale din afara municipiului Roman. În plus, recuperarea la domiciliu ar contribui la scăderea gradului de stres asociat interacțiunii cu persoane din afara familiei.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Creșterea accesului la servicii de îngrijire de tip familial pentru 60 de copii cu dizabilități instituționalizați din județul Neamț pe o durată de 12 luni.
  • Creșterea accesului la servicii sociale de zi în comunitate pentru 78 de copii cu dizabilități instituționalizați sau aflați în risc de separare de familie din județul Neamț.

Rezultate așteptate

1. Rezultate Obiectiv General: Program integrat de servicii dezvoltate la nivelul comunității care să contribuie la reducerea numărului de copii cu dizabilități instituționalizați în județul Neamț –
2. Rezultate Obiectiv Specific 1: Acces crescut la servicii de îngrijire de tip familial pentru 60 de copii cu dizabilități instituționalizați din județul Neamț
3. Rezultate Obiectiv Specific 2: Acces crescut la servicii sociale de zi în comunitate pentru 78 de copii cu dizabilități instituționalizați sau aflați în risc de separare de familie din județul Neamț.

Grup țintă
Proiectul se adresează unui număr 102 de persoane, ce fac parte din doua grupuri țintă (GT).
Grupul Țintă 1: 60 copii instituționalizați care beneficiază de măsuri de protecție socială în centre de plasament
Grupul Țintă 2: 42 de copii cu dizabilități din județul Neamț expuși riscului de separare de familie.

Beneficiile proiectului:

  • Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț – ca principal furnizor de servicii sociale de la nivelul județului Neamț – va beneficia pe termen mediu și lung de o infrastructură modernă și perfect adaptată pentru acordarea de servicii de calitate pentru copiii cu dizabilități din județul Neamț;
  • Familiile copiilor cu dizabilități – creșterea calității vieții persoanelor active din familiile beneficiarilor prin creșterea capacității de viață independentă și autonomă a copiilor cu dizabilități prin furnizarea serviciilor de abilitare și reabilitare în Centrul de zi de recuperare nou înființat;
  • Beneficiile pe termen lung generate de proiect se răsfrâng nu doar asupra copiilor cu dizabilități din grupurile țintă (GT1 si GT2) ci și asupra comunităților locale și societății în ansamblul sau.

Astfel, prin facilitarea tranziției copiilor cu dizabilități din centrul de plasament către case de tip familial amplasate în comunitate, dar mai ales prin furnizarea de servicii in cadrul centrului de zi și prin intermediul echipei mobile de servicii sociale, proiectul permite copiilor din grupul țintă să dobândească deprinderile și abilitățile necesare pentru a duce o viață independentă. Datorita serviciilor nou-înființate, copiii cu dizabilități din GT recuperabili vor avea șansa de a deveni tineri/adulți capabili să se auto-
susțină (parțial sau total) din punct de vedere financiar și, implicit, de a genera ei înșiși valoare adăugată pentru societate. De asemenea, serviciile furnizate prin centrul de zi și prin intermediul echipei mobile de servicii sociale vor contribui și la scăderea presiunii sociale și economice asupra familiilor copiilor cu dizabilități din comunitate, cu implicații asupra bunăstării generale a acestor copii și a aparținătorilor lor

Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

Perioada de implementare a Proiectului este de 30 de luni, respectiv între data 28.05.2018 și data 27.11.2022

Valoarea Contractului

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 6,032,092.67 lei, din care 5,127,278.75 lei este valoarea totală eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European reprezentând 85% din valoarea proiectului, 784,172.06 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național reprezentând 13% și 120,641.86 lei reprezentând 2%, co-finanțarea din bugetul județului Neamț